Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Steeds minder Limburgse abonnees bij De Lijn

  Tussen 2015 en 2019 daalde het aantal Limburgse abonnees bij De Lijn, in absolute cijfers maar ook verhoudingsgewijs t.o.v. de bevolking die in aanmerking komt voor een abonnement. Bovendien daalde het percentage abonnees in twee van de drie leeftijdsgroepen.

 • -

  Synthesemaat met ruime set van indicatoren geeft zicht op armoede

  Op 17 oktober is er de jaarlijkse werelddag van verzet tegen armoede. Daarom focussen we in een nieuw cijferdossier op de armoedesituatie in Limburg en in de Limburgse gemeenten. We doen dat met behulp van een synthesemaat voor armoede op basis van vijfentwintig indicatoren.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Percentage minderjarigen met werkzoekende ouders het hoogst in Genk en Maasmechelen

  Hoeveel procent van de Limburgse minderjarigen groeit op in een gezin met werkzoekende ouders? Hoe evolueerde dit de voorbije jaren en hoe is de situatie in de Limburgse gemeenten?

 • -

  Nieuw gemeentelijk rapport met cijfers op wijkniveau

  Via limburg.incijfers.be is een nieuw gemeentelijk rapport beschikbaar, het zogenaamde rapport kerncijfers voor buurtgerichte zorg, met een ruime selectie van cijfers op wijkniveau.

 • -

  Een cijfermatig zicht op het gebruik van de ruimte in Limburg

  Waarvoor wordt het land, de grond of de ruimte gebruikt in Limburg? Dat brengen we in een nieuw cijferdossier in kaart aan de hand van ruimtelijke indicatoren, die zicht geven op de open ruimte en het ruimtebeslag, de verharding of de bodemafdekking, de groene ruimte, de planologische bestemming van de ruimte en het ruimtebeslag per bestemming.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // De bebouwingsgraad stijgt licht in Limburg

  Hoeveel procent van de totale oppervlakte in Limburg en de Limburgse gemeenten is bebouwde oppervlakte? Dat leren ons cijfers uit het Grootschalig Referentiebestand.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Een blik op een decennium verkeersslachtoffers in Limburg

  Hoe evolueerde het totaal aantal verkeersslachtoffers, het aantal zwaargewonden en het aantal dodelijke slachtoffers op Limburgs grondgebied tijdens het voorbije decennium?

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Alleenwonen komt steeds meer voor, gehuwd samenwonen steeds minder

  Tussen 2000 en 2020 evolueerde het landschap van meest voorkomende gezinsvormen in Limburg heel sterk. Dat leiden we af uit de evolutie in de cijfers van de private huishoudens.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // 8,6% van Limburgers woont op ander adres dan vorig jaar

  Hoe zit het met de verhuisintensiteit in Limburg? Dat leiden we af uit het percentage van de bevolking dat op 1 januari 2020 op een ander adres woonde dan het jaar ervoor. Voor heel Limburg gaat het om 8,6%. Hoe zit het in jouw gemeente?

 • -

  Jaarlijkse update van alle cijfers met Rijksregister als bron

  Vorige week kregen alle cijfers die het Rijksregister als bron hebben, een update in de databank. De meest recente bevolkingscijfers in de databank zijn nu van 1 januari 2020.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Limburg heeft hoger aandeel ouderen dan Vlaanderen

  Op 1 januari 2020 telde Limburg voor het eerst een hoger percentage 65-plussers dan Vlaanderen. Dat blijkt onder meer uit een update van de bevolkingscijfers op basis van het Rijksregister.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Het percentage vroegtijdige schoolverlaters blijft licht stijgen

  Bij de start van het nieuwe schooljaar vragen we ons af hoeveel Limburgse jongeren de school in de periode 2010-2018 verlieten zonder diploma of getuigschrift secundair onderwijs. Dat leren we uit de cijfers over vroegtijdige schoolverlaters.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Energieverbruik bij Limburgse huishoudens het laagst in 2018

  Tussen 2011 en 2018 lag het energieverbruik bij huishoudens in Limburg nooit lager dan in 2018. In Limburg is de daling t.o.v. het jaar 2011 sterker dan in heel Vlaanderen.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Geregistreerde misdrijven per duizend Limburgers drie jaar op rij ongeveer stabiel

  In 2019 telde Limburg 54,5 geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners. Dat cijfer is nu al drie jaar op rij quasi stabiel. Tussen 2009 en 2019 zien we een evolutie in de types van geregistreerde misdrijven.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Verzevenvoudiging van gereduceerde CO2-emissie door zonnepanelen

  Hoe evolueerde de reductie van CO2-emissie door de installatie van fotovoltaïsche zonne-installaties in Limburg tussen 2009 en 2019?

 • -

  Een cijfermatig zicht op landbouw in Limburg

  Wat is de meest actuele stand van zaken op het vlak van landbouw in Limburg? En hoe evolueerde de landbouwbedrijvigheid de voorbije jaren in onze provincie? We bekijken het in dit cijferdossier.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Steeds meer studenten onder Limburgse jongeren

  Hoeveel procent van de 18- tot 24-jarigen is student aan een hogeschool of universiteit? Het zegt iets (maar niet alles) over de mate waarin jongeren hogere studies volgen.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Hoe zit het met de welvaartsindex in Limburg?

  De welvaartsindex geeft weer in welke mate het gemiddelde fiscale inkomen per inwoner in een bepaalde geografische entiteit afwijkt van dat gemiddelde voor heel België. Indexcijfer 100 staat daarbij voor de welvaartsindex van België. Welnu, hoe zit het met de welvaartsindex in Limburg?

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Groei van aantal laadpalen voor elektrische voertuigen in Limburg

  In 2019 telt Limburg 682 laadpalen voor elektrische voertuigen, heel wat meer dan in 2018. Hoe zijn de laadpalen gespreid over de provincie?

 • -

  Nieuw rapport met cijfers over bevolking en gezinnen

  Via limburg.incijfers.be is een nieuw rapport beschikbaar, met cijfers over de thema's bevolking en gezinnen. Het rapport is bovendien raadpleegbaar op verschillende gebiedsniveaus.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // De Limburgse bevolking wordt steeds diverser

  In 2019 heeft 28,1% van de Limburgse bevolking een niet-Belgische herkomst. Dat is vijf procentpunten meer dan een decennium eerder.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // In welke gemeenten nam de totale bevolking het sterkst toe?

  De officiële statistiek van het aantal inwoners volgens Statbel leert ons dat Limburg 877.370 inwoners telt op 1 januari 2020. We kijken naar de bevolkingsgroei in Limburg en de Limburgse gemeenten op basis van deze statistiek tijdens de voorbije decennia.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Aantal kandidaat-huurders van sociale woning neemt sterk toe in Limburg

  Tussen 2013 en 2019 steeg het aantal kandidaat-huurders van een sociale woning in Limburg sterk, zelfs heel wat sterker dan het aantal sociale huurwoningen steeg.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Capaciteit Limburgse woonzorgcentra sterk gestegen

  Tussen 2005 en 2019 steeg de capaciteit van woonzorgcentra sterk in Limburg, maar niet sterk genoeg om de toename van het aantal 80-plussers te volgen.

 • -

  Nieuwe rapporten met cijfers beschikbaar

  Via limburg.incijfers.be zijn enkele nieuwe rapporten beschikbaar over de thema's bevolking, gezinnen en nationaliteit & herkomst. De rapporten zijn bovendien raadpleegbaar op verschillende gebiedsniveaus.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Sterke toename van het aantal huishoudens in Limburg

  Tussen 1990 en 2019 stellen we een sterke toename van het aantal huishoudens vast in Limburg. De gemiddelde gezinsgrootte daarentegen daalde, een gevolg van de gezinsverdunning.

 • -

  Een blik op de woonwerkmobiliteit van loontrekkenden in Limburg

  Hoe zit het met de woonwerkmobiliteit van loontrekkenden in Limburg? We kijken hiervoor naar de cijfers van het Steunpunt Werk in de periode tussen 2006 en 2016.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Aantal Limburgse landbouwbedrijven recent licht gestegen

  Jarenlang ging het aantal Limburgse landbouwbedrijven in dalende lijn. In 2018 en 2019 stellen we voor het eerst weer een lichte stijging vast. We zoomen ook in op de gemeenten waar het aantal landbouwbedrijven per km2 in 2019 het hoogst is.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Percentage jongeren in Limburg in dalende lijn

  Tussen 2000 en 2019 daalde het percentage 0- tot 24-jarigen in Limburg sterker dan in Vlaanderen. In welke Limburgse gemeenten is het aandeel jongeren in de bevolking in 2019 het grootst?

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Hoe evolueerde de faillissementsratio van Limburgse ondernemingen?

  In 2019 telden we in Limburg 684 faillissementen. Hoe evolueerde de faillissementsratio van ondernemingen in Limburg en hoe zat het in 2019 in elke Limburgse gemeente?

 • -

  Naar een wijkindeling per gemeente in de databank

  Samen met elke Limburgse gemeente streven we naar een gedragen wijkindeling voor elke gemeente in de databank. Je leest er, samen met nieuws over nieuwigheden en actualisaties in de databank, alles over in dit nieuwsbericht.

 • -

  Vlucht van Limburgse twintigers naar buiten de provincie?

  In welke mate verlaten Limburgse twintigers onze provincie, bv. omdat ze na hun studies buiten Limburg niet meer terugkeren of omdat ze zich omwille van hun job buiten de provincie vestigen? De redenen zijn niet in kaart te brengen op basis van bevolkingsstatistieken, maar in dit cijferdossier schetsen we wel in welke mate er sprake is van een vlucht van Limburgse twintigers naar buiten de provincie.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Wat was de mediaanverkoopprijs van appartementen en huizen in 2018?

  In Limburg werden in 2018 in totaal 8.546 wooneenheden verkocht. Wat was de mediaanverkoopprijs van appartementen en huizen?

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Percentage Limburgse kinderen en jongeren met werkzoekende ouders gedaald

  Hoeveel procent van de Limburgse minderjarigen heeft werkzoekende ouders? In 2018 en 2019 zakte het cijfer van Limburg onder dat van Vlaanderen.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // In 2019 is 5,7% van de Limburgse bevolking een 80-plusser

  In de periode 2000-2019 beende Limburg Vlaanderen stilaan bij wat betreft het percentage 80-plussers onder de bevolking. Hoe zit het met het aandeel hoogbejaarden in jouw gemeente?

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Minder sterke bevolkingsgroei verwacht in Limburg dan in heel Vlaanderen

  De Bevolkingsprojecties van Statistiek Vlaanderen berekenen de verwachte evolutie van het aantal inwoners tot 2035. Op basis van deze vooruitzichten wordt in Limburg een minder sterke bevolkingsgroei verwacht dan in heel Vlaanderen.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Benuttingsgraad van daken voor zonnepanelen in Limburg bedraagt 6,6%

  Hoeveel procent van het potentieel vermogen voor zonnepanelen op daken wordt er benut? In heel Limburg is dat 6,6%. Hoe zit dat in jouw gemeente?

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // 92,1% van Limburgers woont op zelfde adres als vorig jaar

  Hoe zit het met de woonstabiliteit? Dat valt af te leiden uit het percentage van de bevolking, dat op 1 januari 2019 op hetzelfde adres woont als het jaar ervoor. In Limburg is dat 92,1%. Hoe zit dat in jouw gemeente?

 • -

  Zicht op de werkzaamheidsgraad bij Limburgers op beroepsactieve leeftijd

  De Vlaamse Arbeidsrekening van het Steunpunt Werk geeft zicht op de werkzaamheidsgraad bij de bevolking op beroepsactieve leeftijd. In een nieuw cijferdossier kijken we naar de evolutie van de werkzaamheidsgraad bij Limburgers op beroepsactieve leeftijd tussen 2007 en 2017. Ook bekijken we verschillen naar leeftijd, geslacht en gemeente.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Heel wat leerlingen volgen secundair onderwijs in een andere gemeente dan hun woonplaats

  Hoeveel procent van de leerlingen secundair onderwijs die in een gemeente wonen, wijken voor het volgen van secundair onderwijs uit naar een andere gemeente dan hun woonplaats? Dat verschilt sterk van gemeente tot gemeente.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // In welke gemeenten is de bebouwingsgraad het hoogst?

  Hoeveel procent van de ruimte is ingenomen door gebouwen? De bebouwingsgraad in heel Limburg bedraagt 4,1%, maar hoe zit dat in jouw gemeente?

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Waar wonen meeste mensen in overstromingsgevoelig gebied?

  In heel Limburg woont 5,0% van de bevolking in of bij een overstromingsgevoelig gebied. Hoe zit dat in de Limburgse gemeenten?

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Ruim drie kwart van arbeidsplaatsen in Limburg situeert zich in de dienstensector

  In 2018 situeert 75,7% van alle arbeidsplaatsen in Limburg zich in de (niet-)commerciële dienstensector. In Vlaanderen (77,6%) ligt dat percentage nog hoger. 

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // 3,8% van de Limburgse gezinnen is een eenoudergezin

  In 2019 is 3,8% van de Limburgse huishoudens een eenoudergezin met minstens één minderjarig kind. Hoe zit dat in de Limburgse gemeenten?

 • -

  Nieuw cijferdossier analyseert onderwijskansen in Limburg op basis van cijfers

  Wat kunnen cijfers ons leren over de onderwijskansen in Limburg en de Limburgse gemeenten? Een nieuw en uitgebreid cijferdossier, in het najaar van 2019 gemaakt in opdracht van gouverneur Herman Reynders, tracht een antwoord te geven op die vraag.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // 17,9 openstaande vacatures per 100 Limburgse werkzoekenden in 2018

  In 2018 telde Limburg 17,9 openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden. Dat is minder dan Vlaanderen (22,2).

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // 28,3% alleenwonenden onder de Limburgse gezinnen

  In 2019 bestaat 28,3% van de Limburgse huishoudens uit een alleenwonende. In welke gemeenten is dit percentage het hoogst, in welke gemeenten het laagst?

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // In 2018 telt Limburg voor het eerst minder geboorten dan overlijdens

  In de periode 1991-2018 bereikte het aantal geboorten in Limburg het diepterecord in 2003. In 2018 lag het aantal geboorten in onze provincie opnieuw slechts een beetje hoger dan in 2003. In dat jaar telde onze provincie voor het eerst minder geboorten dan overlijdens.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // In heel Limburg bedraagt de activiteitsgraad 71,4%

  Hoeveel procent van de Limburgse bevolking op beroepsactieve leeftijd begeeft zich op de arbeidsmarkt? In 2017 bedraagt de activiteitsgraad in onze provincie 71,4%. In welke gemeenten is de activiteitsgraad het hoogst, in welke gemeenten het laagst?

 • -

  Bijna drie kwart van de Limburgse huishoudens bewoont een eigen woongelegenheid

  Gegevens van 2018 uit het Kadaster, verrijkt met gegevens uit het Rijksregister, geven zicht op eigenaars versus huurders van woongelegenheden, op de woonvoorraad en op het woonaanbod. In dit cijferdossier belichten we met behulp van deze cijfers de woonsituatie in Limburg en de Limburgse gemeenten. Het is alvast opvallend dat Limburg het hoogste percentage eigenaars telt onder huishoudens.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // 43% van totale oppervlakte in Limburg gebruikt voor landbouw

  In 2018 werd in Limburg 43% van de totale oppervlakte gebruikt voor landbouw. Tien jaar eerder lag dat percentage precies even hoog. Hoe evolueerde het percentage van de totale oppervlakte gebruikt voor landbouw per gemeente tussen 2008 en 2018?

 • -

  Vernieuwd gemeentelijk rapport met veiligheidscijfers online

  Het gemeentelijke rapport met veiligheidscijfers dat al enige tijd online beschikbaar was, werd onlangs vernieuwd. Bovendien kregen de veiligheidscijfers in de databank recent een update. De meest actuele cijfers zijn nu die van de loop van 2018.

 • -

  Online platform Limburg in cijfers zit in een nieuw kleedje

  Het online platform Limburg in cijfers zit in een nieuw kleedje. Via de vernieuwde website heb je toegang tot cijfers, rapporten en dossiers over de situatie in Limburg en alle Limburgse gemeenten. Een handig instrument voor wie cijfers nodig heeft in het kader van beleidsplanning.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // 1,3% van de Limburgse verkeersslachtoffers is een e-biker

  In 2018 telt Limburg 4.031 verkeersslachtoffers met letsel. Daarvan is 1,3% een e-biker, liefst 56,7% is een bestuurder of inzittende van een personenwagen.

 • -

  Een maatschappelijke blik op de situatie in Limburg op basis van kerncijfers

  In een uitgebreid cijferdossier werpt de dienst Data & Analyse een blik op de maatschappelijke situatie in Limburg met behulp van kerncijfers, die vanuit een visie samengebracht worden in verschillende synthesematen. De synthesematen laten toe een globaal en samenvattend beeld te schetsen, de aparte indicatoren helpen ons in te zoomen op details.