Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  CIJFERDOSSIER // Een cijfermatige blik op klimaat in Limburg met behulp van een synthesemaat

  Hoe evolueert Limburg op het vlak van klimaat? En wat is op gemeentelijk niveau de huidige klimaatsituatie? In een nieuw cijferdossier bekijken we de evolutie van Limburg voor vijf indicatoren. Deze indicatoren bundelen we ook in een synthesemaat voor klimaat, die toelaat te bekijken hoe Limburg en de Limburgse gemeenten scoren in het meest recente jaar.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Bij ruim één op vier Limburgse pasgeborenen is de taal tussen moeder en kind niet het Nederlands

  De taal tussen moeder en pasgeborene is een mogelijke indicator voor de kiem van anderstaligheid in de bevolking. We kijken naar deze indicator in Limburg en de Limburgse gemeenten.

 • -

  CIJFERDOSSIER // Een synthesemaat op basis van een ruime set van indicatoren geeft zicht op armoede in Limburg

  Op 17 oktober is er de jaarlijkse werelddag van verzet tegen armoede. Daarom focussen we in een geactualiseerd cijferdossier op de armoedesituatie in Limburg en in de Limburgse gemeenten. We doen dat met behulp van een synthesemaat voor armoede op basis van vijfentwintig indicatoren. In dit dossier vergelijken we de situatie op basis van de cijfers van 2018 met die op basis van de meest recente cijfers.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // De totale emissie van koolstofdioxide voor het eerst in jaren weer gestegen

  In 2021 is de geschatte totale CO2-emissie in Limburg voor het eerst sinds 2013 weer gestegen. Tussen 2013 en 2020 stelden we een jaarlijkse daling vast.

 • -

  CIJFERDOSSIER // Een cijfermatige blik op verder studeren bij Limburgse jongvolwassenen

  Na de start van het nieuwe schooljaar in het leerplichtonderwijs komt ook de start van het nieuwe academiejaar in het hoger onderwijs dichterbij. Met een nieuw cijferdossier werpen we een cijfermatige blik op verder studeren bij Limburgse jongvolwassenen.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Hoe evolueerde de oppervlakte voor bedrijvigheid in Limburg?

  Hoeveel procent van de bebouwde oppervlakte in Limburg is oppervlakte voor bedrijvigheid en hoe evolueerde dat cijfer? Dat leren we uit de statistieken van de bodembezetting van het kadaster.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Verkoop van vastgoed weer in de lift na coronajaren

  Wat was de invloed van de coronacrisis op het aantal verkooptransacties en de mediaanverkoopprijzen van woongelegenheden de voorbije jaren? We bekijken het in een nieuw cijfer van de week.

 • -

  DATABANKNIEUWS // Nieuwe, gemeentelijke omgevingsanalyse beschikbaar voor lokale besturen

  Nu een nieuwe beleidsperiode voor lokale besturen dichterbij komt, creëerden we een kwantitatieve omgevingsanalyse, door lokale besturen te gebruiken als input bij de voorbereiding en de opvolging van hun strategische beleidsplanning.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Inkomensarmoede bij ouderen groter in Limburg dan in Vlaanderen

  De verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering geldt als een belangrijke indicator voor inkomensarmoede. Kijken we naar het percentage 75-plussers met een verhoogde tegemoetkoming, dan is dat in Limburg hoger dan in heel Vlaanderen.

 • -

  CIJFERDOSSIER // Een cijfermatig zicht op verhuisbewegingen in Limburg en de Limburgse gemeenten

  Naast geboorten en overlijdens bepalen ook verhuisbewegingen de loop van een bevolking. In een nieuw cijferdossier nemen we de verhuisbewegingen in Limburg en de Limburgse gemeenten meer in detail onder de loep. We doen dat op basis van gegevens uit het Rijksregister.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Deelname van Limburgse jongvolwassenen aan het hoger onderwijs in stijgende lijn

  De voorbije vijf jaar ging de participatiegraad van Limburgse jongvolwassenen aan het hoger onderwijs in stijgende lijn. Limburg komt daarmee op het niveau van heel Vlaanderen.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Limburg heeft veel seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw

  Kwartaalcijfers van de seizoenarbeid in de land- en tuinbouw leren dat Limburg samen met Antwerpen de kroon spant wat die seizoenarbeid betreft. Binnen Limburg is er vooral seizoenarbeid in fruitstreek Zuid-Limburg.

 • -

  DATABANKNIEUWS // Nieuw rapport met mobiliteitscijfers

  In het gloednieuwe mobiliteitsrapport vind je de meest recente cijfers over verplaatsingsgedrag, verplaatsingspotentieel, mobiliteitsinfrastructuur en verkeersveiligheid. Je kunt de cijfers opvragen voor elke gemeente of een provincie.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Toename van verharding vertraagt in Limburg

  Waar de verhardingsgraad in heel Vlaanderen gestaag toenam tussen 2013 en 2021, zien we in Limburg, na een groei tussen 2013 en 2017, een quasi stagnatie tussen 2017 en 2021. Een schuchtere stap in de richting van ontharding?

 • -

  CIJFERDOSSIER // De diversiteit van de Limburgse bevolking zet zich door in de gezinssamenstelling

  Als we naar de herkomst kijken, wordt de Limburgse bevolking steeds diverser. Die diversiteit van de bevolking zet zich ook door in de samenstelling van de gezinnen. Dat blijkt uit de cijfers over de herkomsttypes van de private huishoudens. Lees het allemaal in een nieuw cijferdossier.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Aantal kandidaat-huurders van sociale woning neemt sterk toe in Limburg

  Tussen 2013 en 2022 steeg het aantal kandidaat-huurders van een sociale woning in Limburg sterk, zelfs heel wat sterker dan het aantal sociale huurwoningen steeg.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // In Limburg blijft het wagenbezit het hoogst van Vlaanderen

  Hoe zit het met het wagenbezit bij gezinnen? Cijfermatig krijgen we daar zicht op via deze indicator: het aantal wagens per 100 huishoudens. Wat blijkt? In Limburg is dit cijfer, ondanks een lichte daling in de laatste twee jaar, het hoogst van de vijf Vlaamse provincies.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Speedpedelecs steeds meer in de lift als duurzaam vervoersmiddel

  In Limburg (en ook in de rest van Vlaanderen) steeg het aantal ingeschreven speedpedelecs spectaculair tussen 2017 en 2021. Deze snelle, elektrische fietsen nemen steeds meer hun plaats in als duurzaam vervoersmiddel in het verkeer.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Hoe zit het met de veestapel in Limburg?

  De veestapel in Limburg evolueerde tussen 2011 en 2021: het aantal kippen nam sterk toe, het aantal runderen nam licht af en het aantal varkens daalde sterk. Binnen Limburg herbergt het noordoosten het merendeel van de veestapel.

 • -

  CIJFERDOSSIER // Een blik op de aanwezigheid en nabijheid van groene ruimte voor de bevolking

  Hoe zit het met de aanwezigheid en nabijheid van groene ruimte voor de bevolking? Indicatoren over de oppervlakte van verschillende types van groen en indicatoren over het percentage van de bevolking wonend in de nabijheid van groen leren ons daar meer over. Via deze indicatoren trachten we in dit nieuwe cijferdossier antwoord te geven op de vraag of Limburg de groene long van Vlaanderen is.

 • -

  DATABANKNIEUWS // Nieuw rapport met arbeidsmarktcijfers

  Een nieuw rapport arbeidsmarkt bundelt de vele arbeidsmarktindicatoren uit de interprovinciale databank achter limburg.incijfers.be. Het rapport biedt cijfers in tabellen, grafieken en kaarten, met tekstduiding erbij, over de situatie en evolutie in jouw gemeente, vergeleken met de provincie of het gewest.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Hoe zit het met de onbebouwde percelen in Limburg?

  Hoeveel procent van de totale oppervlakte wordt ingenomen door onbebouwde percelen in Limburg en de Limburgse gemeenten? Plus, hoeveel procent van de oppervlakte die onbebouwde percelen bestrijken, wordt ingenomen door zonevreemde kavels of ligt in woonuitbreidingsgebied? Dat leren ons cijfers van 2019 uit het ‘register voor onbebouwde percelen’.

 • -

  DATABANKNIEUWS // Nieuw rapport met cijfers over opvang van baby's en peuters

  Om lokale besturen te ondersteunen bij hun regierol kinderopvang, werd een gemeentelijk rapport opvang baby's en peuters ontwikkeld in samenwerking met het Agentschap Opgroeien. Het rapport bevat gegevens over de (demografische) context waarin kinderopvang plaatsvindt, het opvangaanbod en de gebruikers van het opvangaanbod.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Een blik op de ongewettigde afwezigheden in het leerplichtonderwijs

  In het schooljaar waarin de coronapandemie uitbrak (2019-2020), lag het percentage ongewettigde afwezigheden in het basis- en secundair onderwijs beduidend lager, maar het schooljaar erna steeg dit cijfer weer.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // De aankoop van groene stroom door gezinnen groeit

  Hoe zit het met de aankoop van groene stroom door gezinnen in Limburg? Tussen 2019 en 2021 stijgt zowel het aandeel van de gezinnen met een contract groene stroom als het aandeel van het volume van groene stroom sterk.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Steeds meer alleenwonenden in Limburg

  Alleenwonenden vormen een in omvang toenemend type huishouden in Limburg. In 2022 is al 29,7% van de Limburgse private huishoudens een alleenwonende.

 • -

  DATABANKNIEUWS // Naar een wijkindeling per gemeente in de databank

  Samen met de Limburgse gemeenten streven we naar een gedragen wijkindeling voor elke gemeente in de databank. Volgt jouw gemeente het voorbeeld van de 21 Limburgse gemeenten die al hun wijkindeling afbakenden?

 • -

  DATABANKNIEUWS // Actualisatie en uitbreiding van het rapport klimaat en energie

  Het rapport klimaat en energie, dat via limburg.incijfers.be voor elke Limburgse gemeente te raadplegen is, kreeg een grondige update.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Steeds meer lokale productie van hernieuwbare elektriciteit in Limburg

  Lokale productie van hernieuwbare elektriciteit neemt verhoudingsgewijs steeds meer toe, in Limburg meer dan in heel Vlaanderen. Vooral de geproduceerde stroom via windturbines stijgt exponentieel.

 • -

  CIJFERDOSSIER // De mobiliteit van de Limburger in kaart op basis van de Stads-/gemeentemonitor

  Hoe zit het met de mobiliteit van de Limburger? Om deze vraag te beantwoorden, maken we gebruik van de mobiliteitsindicatoren uit de Stads-/Gemeentemonitor van 2020.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Al een kwart van de openbare verlichting in Limburg is LED-verlichting

  Lokale besturen investeren in het verLEDden van hun openbare verlichting. LED-verlichting gaat immer langer mee en het verbruik ervan is lager. Op zeven jaar tijd klom de verLEDdingsgraad in Limburg naar 25,1%.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Genk, Hasselt en Leopoldsburg hebben nog steeds de hoogste bebouwingsgraad

  Hoeveel procent van de totale oppervlakte in Limburg en de Limburgse gemeenten wordt er ingenomen door gebouwen? Dat leren ons de cijfers van de bebouwingsgraad.

 • -

  CIJFERDOSSIER // Een blik op de woonwerkmobiliteit van loontrekkenden in Limburgse gemeenten

  Hoe zit het met de woonwerkmobiliteit van loontrekkenden in Limburg? We kijken hiervoor in een nieuw cijferdossier naar de cijfers van het Steunpunt Werk in de periode tussen 2009 en 2019.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Opvallend laag percentage zittenblijvers bij leerlingen secundair onderwijs in 2021

  Hoe evolueerde het zittenblijven in het gewoon lager / secundair onderwijs bij Limburgse leerlingen tussen 2012 en 2021? En welke gemeenten scoren voor zittenblijven het hoogst?

 • -

  DATABANKNIEUWS // Rapport detailhandel in een nieuw kleedje

  De rubriek detailhandel in limburg.incijfers.be (en de achterliggende databank) werd uitgebreid met nieuwe cijfers, plus het rapport en het dashboard detailhandel werden vernieuwd. 

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Limburgers zijn matige gebruikers van fiets en openbaar vervoer als vervoermiddel naar werk of school

  Via de burgerbevraging in het kader van de Gemeente-Stadsmonitor van 2020 krijgen we onder meer zicht op het dominante vervoermiddel dat burgers gebruiken voor hun woon-werk- of woon-schoolverplaatsingen.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Hybride en elektrische wagens aan gestage opmars bezig

  Een blik op de evolutie van de cijfers van de ingeschreven personenwagens in Limburg leert ons dat er iets minder ingeschreven wagens per 100 huishoudens zijn in 2021 dan in 2016, plus dat het aandeel van dieselwagens daalt, terwijl het aandeel van benzinewagens en hybride/elektrische wagens stijgt.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Limburg is de Vlaamse provincie met de grootste oppervlakte bomen

  Ruim een kwart van de oppervlakte in Limburg wordt ingenomen door bomen. Limburg is daarmee, net voor Antwerpen, de Vlaamse provincie met procentueel de grootste oppervlakte bomen.

 • -

  CIJFERDOSSIER // Een cijfermatig zicht op de werkzaamheidsgraad bij Limburgers op beroepsactieve leeftijd

  Een nieuw cijferdossier belicht de evolutie van de werkzaamheidsgraad bij de bevolking op beroepsactieve leeftijd. Globaal stijgt die werkzaamheidsgraad bij Limburgers op beroepsactieve leeftijd tussen 2009 en 2019, in die mate dat Limburg een gedeeltelijke inhaalbeweging maakt ten opzichte van Vlaanderen. We bekijken in dit cijferdossier ook de verschillen naar leeftijd, geslacht en gemeente.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // 3,1% hoeveproducenten onder Limburgse landbouwbedrijven

  Het voorbije decennium nam het aantal hoeveproducenten in Limburg sterk toe. In 2020 was in Limburg 3,1% van de Limburgse landbouwbedrijven een hoeveproducent.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Gemiddeld netto belastbaar inkomen in Limburg bedraagt 28.583 euro

  Limburg scoort lager dan Vlaanderen als het op het gemiddeld netto belastbaar inkomen per gewijzigde verbruikseenheid aankomt. Dat is een nieuwe inkomensindicator in de databank.

 • -

  DATABANKNIEUWS // Twee nieuwe rapporten met klimaatcijfers beschikbaar

  Via limburg.incijfers.be zijn er nu twee nieuwe rapporten met klimaatcijfers beschikbaar. Het gaat om een rapport klimaatscenario's en een rapport adaptatiemaatregelen, die samen met het al bestaande rapport klimaat en energie een drieluik vormen om het klimaatbeleid in jouw gemeente op te volgen.

 • -

  CIJFERDOSSIER // Onderwijskansen in Limburg: een analyse op basis van cijfers

  Wat kunnen cijfers ons leren over de onderwijskansen in Limburg en de Limburgse gemeenten? In dit dossier trachten we een antwoord te geven op die vraag met cijfers over leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en over studenten in het hoger onderwijs.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Werkzoekendengraad in 2021 weer lager dan in 2020

  Hoeveel procent van de beroepsbevolking is werkzoekend zonder werk? Als we kijken naar de evolutie van de jaargemiddelden, stellen we vast dat de werkzoekendengraad in Limburg in 2021 weer lager is dan in 2020, toen die voor het eerst sinds 2015 hoger lag dan het jaar ervoor.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Een blik op de problematische afwezigheden in het leerplichtonderwijs

  Tussen 2015 en 2020 lag het percentage problematische afwezigheden bij leerlingen in het leerplichtonderwijs nooit zo laag als in 2020. Dat heeft te maken met de eerste lockdown tijdens de coronacrisis in 2020.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Tijdelijke werkloosheid in Limburg piekte tijdens het eerste coronajaar

  In het eerste coronajaar 2020 waren er gemiddeld per maand 43.241 tijdelijk werklozen in Limburg. Dat is bijna vier keer meer dan het jaar ervoor. Daar heeft de coronacrisis uiteraard alles mee te maken.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Verhoogde tegemoetkoming als indicator voor inkomensarmoede

  Hoeveel procent van de Limburgse bevolking heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering? Hoe evolueerde dit cijfer en welke gemeenten springen er bovenuit? Dit cijfer is een indicatie voor inkomensarmoede bij de bevolking.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Limburg telt 860 erfgoedobjecten

  Nieuw in de databank zijn de cijfers van Monumentenwacht. Het gaat onder meer om het aantal erfgoedobjecten. In 2022 tellen we in Limburg 860 erfgoedobjecten.

 • -

  DATABANKNIEUWS // Nieuw rapport met ruimtelijke cijfers beschikbaar

  Via limburg.incijfers.be is er nu een nieuw rapport met cijfers over het thema ruimte beschikbaar. Een handige tool om online op te vragen voor jouw gemeente en om ruimtelijke beleidsplannen mee te onderbouwen.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Limburg heeft het laagste aandeel hooggeschoolden van Vlaanderen

  Op basis van administratieve databanken verzamelt Statbel gegevens over het hoogste onderwijsniveau van elke inwoner vanaf 25 jaar. Wat blijkt? Volgens de meest recente cijfers (2017) heeft Limburg het laagste aandeel hooggeschoolden van Vlaanderen.

 • -

  CIJFERDOSSIER // Een cijfermatige blik op sociaal wonen in Limburg

  Hoe zit het met het sociaal wonen in Limburg en de Limburgse gemeenten? Dat vormt het voorwerp van een nieuw cijferdossier.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Aantal klanten met budgetmeter in Limburg verder gedaald

  Hoe evolueert het aantal elektriciteitsklanten dat omwille van niet-betaling van energiekosten een budgetmeter heeft in Limburg? Tussen 2020 en 2021 is dit cijfer nog gedaald.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // 7,8% van de Limburgers woont op ander adres dan vorig jaar

  Hoeveel procent van de Limburgse bevolking woont op 1 januari 2021 op een ander adres dan het jaar ervoor. Voor heel Limburg gaat het om 7,8%, dat is minder dan een jaar geleden. Hoe zit het in jouw gemeente?

 • -

  CIJFERDOSSIER // Het leeftijdsprofiel van de Limburgse bevolking in beeld

  Wat is het leeftijdsprofiel van de bevolking in Limburg en de Limburgse gemeenten? Hoe evolueerde dat leeftijdsprofiel tussen 2011 en 2021? En hoe zal het volgens de prognosecijfers evolueren richting 2040? We bekijken het in een nieuw cijferdossier.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Hoog aantal geregistreerde misdrijven in 2020 omwille van de vele boetes voor niet-naleving van coronamaatregelen

  Tussen 2019 en 2020 stellen we een sterke stijging van het aantal geregistreerde misdrijven vast, niet alleen in Limburg maar in heel Vlaanderen. De vele boetes voor niet-naleving van de coronamaatregelen zijn daar niet vreemd aan.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Hoe zit het met de hoge inkomens bij Limburgse belastingplichtigen?

  Hoeveel procent van de Limburgse belastingplichtigen heeft een netto belastbaar inkomen hoger dan 40.000 euro? En hoe zit dat in de Limburgse gemeenten?

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Welke herkomstgroepen komen het meest voor onder de Limburgse bevolking?

  Tussen 2011 en 2021 evolueerde het percentage inwoners met een niet-Belgische herkomst in Limburg van 24,2% naar 29,4%, in Vlaanderen van 16,8% naar 23,8%. Welke herkomstgroepen komen het meest voor in Limburg?

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Hoe zit het met de participatie aan het deeltijds kunstonderwijs in Limburg?

  De deelname aan het deeltijds kunstonderwijs in de diverse kunstacademies is een vrijetijdsbesteding voor heel wat Limburgers. Een blik op enkele cijfers.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Aanwezigheid en nabijheid van wijkgroen het hoogst voor Limburgers

  Limburg is de Vlaamse provincie met verhoudingsgewijs het meeste wijkgroen en de meeste inwoners die in de nabijheid van wijkgroen wonen. Binnen Limburg stellen we grote verschillen vast tussen de gemeenten.

 • -

  DATABANKNIEUWS // Vernieuwd rapport wonen beschikbaar

  Via limburg.incijfers.be is er sinds kort een vernieuwd en uitgebreider rapport wonen beschikbaar. Uiteraard is ook dit rapport op te vragen voor elke Limburgse gemeente.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Gemiddeld E-peil van nieuwbouwwoningen bedraagt 41 in Limburg

  In 2020 bedraagt het gemiddeld E-peil van afgewerkte nieuwbouwwoningen van de laatste drie jaar 41 in Limburg. In heel Vlaanderen bedraagt het in dat jaar 42.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Limburg telt 129 windturbines

  Tussen 2005 en 2020 is het aantal windturbines in Limburg sterk gestegen. Eind 2020 tellen we er 129 in onze provincie. Binnen Limburg is het aantal windturbines eind 2020 hoger dan 10 in vier gemeenten.

 • -

  CIJFERDOSSIER // De verkeersveiligheid in Limburg cijfermatig in kaart gebracht

  Hoe zit het met de verkeersveiligheid in Limburg (vergeleken met de andere Vlaamse provincies en Vlaanderen) en in de Limburgse gemeenten? En hoe evolueerde de verkeersveiligheid tussen 2015 en 2020? Op basis van de cijfers over verkeersongevallen van StatBel construeerden we een synthesemaat voor verkeersveiligheid met zeven indicatoren.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // De schooltoelage/schooltoeslag in het leerplichtonderwijs

  Hoeveel procent van de leerlingen basisonderwijs en secundair onderwijs ontvangt een schooltoelage/schooltoeslag? Deze cijfers geven - nu de schooltoelage hervormd werd tot een automatisch toegekende schooltoeslag - een veel betere indicatie van het aantal kinderen, opgroeiend in een gezin met een laag inkomen.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Limburg telt 82 biologische landbouwbedrijven

  Begin 2021 telt Limburg 82 biologische landbouwbedrijven. Dat zijn er vijf meer dan het jaar ervoor. De biologische landbouwbedrijven situeren zich vooral in het zuidwesten van de provincie.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Een blik op de LED-verlichting bij de openbare verlichting

  Hoeveel procent van de openbare verlichting is LED-verlichting? We kijken naar de 'verleddingsgraad' op provinciaal en gemeentelijk niveau.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // In 2020 voor het eerst sinds lang meer schoolse vertraging bij leerlingen gewoon lager onderwijs

  Bij de start van het nieuwe schooljaar kijken we naar de evolutie van het percentage leerlingen gewoon lager onderwijs in Limburg met schoolse vertraging. Tussen 2010 en 2019 daalde het van jaar tot jaar, in 2020 is het voor het eerst sinds lang hoger dan het jaar ervoor.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Ontgroening en vergrijzing van Limburgse bevolking in afgelopen twintig jaar

  In twintig jaar tijd evolueerde het leeftijdsprofiel van de Limburgse bevolking sterk. We zien in Limburg een sterkere ontgroening en een sterkere vergrijzing van de bevolking dan in heel Vlaanderen.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // In 2020 telt Limburg het hoogste aantal leefloners van het decennium

  Sinds 2014 stijgt het aantal (equivalent) leefloners per 1.000 inwoners in Limburg van jaar tot jaar. We bekijken de evolutie van de cijfers in detail, ook de absolute aantallen.

 • -

  CIJFERDOSSIER // Hoe evolueert de Limburgse bevolking tegen 2040?

  Statistiek Vlaanderen publiceerde dit voorjaar de nieuwe bevolkingsprognosecijfers voor de periode 2020-2040. Met behulp van deze prognosecijfers bekijken we in een nieuw cijferdossier hoe Limburg op demografisch vlak zal evolueren tegen 2040.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Heel wat minder openstaande vacatures begin 2021 dan een jaar ervoor

  Als we kijken naar de evolutie van het aantal openstaande vacatures in Limburg, zien we begin dit jaar voor het eerst sinds 2015 een afname t.o.v. het jaar voordien.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Aantal ingeschreven personenwagens (inclusief bedrijfswagens) gestegen

  Hoe zit het met de evolutie van het aantal ingeschreven personenwagens in Limburg? We kijken naar die evolutie in absolute cijfers én per honderd huishoudens.

 • -

  DATABANKNIEUWS // Weer heel wat nieuwigheden beschikbaar via limburg.incijfers.be

  Er kwamen de voorbije maanden weer heel wat nieuwigheden bij, via limburg.incijfers.be te raadplegen in de interprovinciale databank. Zo zijn bepaalde rapporten nu ook opvraagbaar voor een lager dan gemeentelijk niveau, zo zijn er wijkdashboards beschikbaar voor een aantal thema's en zo is er een nieuw rapport landbouw.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // In Limburg neemt de oppervlakte voor bedrijvigheid toe in het laatste decennium

  Een interessante ruimtelijke statistiek is die van de oppervlakte voor bedrijvigheid. In Limburg nam die toe tussen 2009 en 2019, in absolute cijfers én als percentage van de bebouwde oppervlakte.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // In vijf Limburgse gemeenten wordt een bevolkingsgroei van meer dan 10% verwacht tegen 2040

  Zopas werden de nieuwe bevolkingsvooruitzichten voor 2040 van Statistiek Vlaanderen geïntegreerd in de databank. In dit cijfer van de week kijken we naar de verwachte evolutie van de totale bevolking in Limburg en de Limburgse gemeenten.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Aantal opgerichte ondernemingen in periode 2009-2019 het hoogst in 2019

  Hoeveel ondernemingen worden er jaarlijks opgericht in Limburg en hoe evolueerde dit cijfer tussen 2009 en 2019? We belichten dit als cijfer van de week.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Tandartsbezoek sterk toegenomen in tien jaar tijd

  Hoe zit het met het gebruik van de gezondheidszorg in Limburg? We kijken ernaar aan de hand van de cijfers over het hebben van een globaal medisch dossier, het huisartsbezoek en het tandartsbezoek.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Het huishoudelijk afval in cijfers

  Sinds kort hebben we in de interprovinciale databank ook cijfers over het huishoudelijk afval (inclusief vergelijkbaar bedrijfsafval) van OVAM. Wat leren deze cijfers ons over Limburg en de Limburgse gemeenten?

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Een blik op de participatie aan het volwassenenonderwijs

  Tussen 2015 en 2019 daalde het aantal inschrijvingen in het volwassenenonderwijs bij Limburgse meerderjarigen licht. Binnen het totale aantal inschrijvingen nam het aandeel van basiseducatie toe. We zien grote verschillen tussen gemeenten wat de deelname aan het volwassenenonderwijs betreft.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Een cijfermatige blik op capaciteit en realisatiegraad in woonzorgcentra

  Hoe zit het met het residentieel aanbod in woonzorgcentra in Limburg? We kijken naar de evolutie van enkele kengetallen tussen 2011 en 2021.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Percentage vroegtijdige schoolverlaters in Limburg daalt voor het eerst sinds 2015

  Tussen 2015 en 2018 steeg het percentage vroegtijdige schoolverlaters in Limburg jaarlijks. In 2019 was dit percentage voor het eerst sinds 2015 weer lager dan het jaar ervoor.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // 46,1% van oppervlakte in Limburg is bestemd voor landbouw

  Het percentage van de oppervlakte bestemd voor landbouw verschilt heel sterk van gemeente tot gemeente. In heel Limburg bleef dit percentage nagenoeg constant tussen 2014 en 2020.

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Recente jaren zijn topjaren voor aantal bouwvergunningen in Limburg

  Hoe evolueert het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw en renovatie van residentiële gebouwen in Limburg tussen 2009 en 2019?

 • -

  CIJFER VAN DE WEEK // Laagste aantal faillissementen van voorbije decennium in Limburg

  Tussen 2010 en 2020 was het aantal faillissementen in Limburg nooit lager dan in 2020. We bekijken de evolutiecijfers van dichterbij.